Kik

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is het wettelijk geregeld inspraakorgaan van de school,
waarin ouders en personeelsleden meedenken, meepraten, adviseren en meebeslissen over zaken die de school aangaan. De MR bestaat uit 3 vertegenwoordigers vanuit ouders en 3 vertegenwoordigers vanuit het personeel, die door middel van een verkiezing worden gekozen uit hun eigen achterban voor een periode van drie jaar. 

De MR vergadert minimaal vier keer per schooljaar.  Tijdens deze vergaderingen wordt er gesproken over beleidsmatige zaken zoals het schoolplan, de schoolgids, jaarplan, jaarverslag, financiën, protocollen, formatie en de kwaliteit van het onderwijs. In het MR-reglement staat over welke zaken de MR advies- of instemmingsrecht heeft. De directeur is als toehoorder aanwezig en kan tevens informatie verstrekken.
Heeft u vragen of wilt u iets onder de aandacht van de MR brengen, schroom dan niet om één van ons aan te spreken op het schoolplein of een mail te sturen naar groepmr@nutsschool.nl

 

De oudergeleding van de MR bestaat uit: 

Emelie Bruinsma; moeder van Tom (3) en Luc (5)

Meine Ludema; vader van Milena (1-2A), Anton (3) en Nolan (8)

Sanne Peek; moeder van Flora (1-2B) en Marijn (4)

 

De personeelsgeleding van de MR bestaat uit:
Annemieke van As (leerkracht, ondersteuning div. groepen)
Johan Koot (leerkracht groep 7)

Jelle Wijntjes (leerkracht groep 6)


 
De MR-vergaderingen zijn openbaar en van iedere vergadering worden notulen gemaakt die gepubliceerd worden op de website.

 

Mail de MR