Kik

Ziekmeldingen

Indien een leerling ziek is of om een andere reden niet op school kan zijn, moet dit op de eerste dag van de absentie telefonisch aan de school worden gemeld (070 – 3257547). Doet u dit in elk geval voor aanvang van de school. Dus vóór 8.30 uur en vóór 13.00 uur. Indien leerlingen na een absentie weer naar school gaan, moet dit om veiligheidsredenen altijd aan de school worden gemeld. Ook dit dient voor schooltijd telefonisch te gebeuren. Doet u dit niet dan zal de school u niet alarmeren wanneer de leerling niet op school verschijnt. Dit geldt niet als ouders de leerling zelf naar school brengen.

 

Indien er sprake is van een besmettelijke ziekte moet de directie of groepsleerkracht hiervan in kennis gesteld worden.

 

Is er sprake van een ernstige ziekte (langdurige verpleging thuis of in het ziekenhuis) dan blijft de verantwoordelijkheid voor het onderwijs bij de school. In overleg met de groepsleerkracht en de intern begeleider leerlingenzorg zal een programma worden opgesteld opdat zo weinig mogelijk hiaten in de onderwijsontwikkeling ontstaan.

 

Bezoek aan dokter/specialist

Wij verzoeken u dringend om bezoeken aan huisarts, tandarts, orthodontist, etc. buiten schooltijd te laten plaatsvinden. Wij willen hier- mee voorkomen dat uw kind leerstof en/of een toets mist. Het inhalen is niet altijd mogelijk en vergt anders veel tijd en energie van zowel uw kind als van de leerkracht.