Kik

Groep 8

In de schoolgids en op de homepagina van deze site vindt u de visiewoorden van onze school. Ook in groep acht staan deze visiewoorden centraal in het onderwijs dat wordt aangeboden.

 

Optimale prestaties en onderwijs op maat

Om optimaal te kunnen presteren, moeten de leerlingen goede instructie krijgen. In de klas wordt buiten de reguliere methodes ook nog met tal van aanvullende methodes gewerkt. Doel hiervan is om niet alleen de leerling de verplichte einddoelen te laten beheersen, maar juist één stap of stappen meer. Een voorbeeld hiervan is het taalkundig ontleden. De kinderen leren ook: bijwoord, onbepaald voornaamwoord, koppel-, zelfstandig- of hulpwerkwoord. Als de leerling klaar is met de opdrachten uit de reguliere methode, werkt het aan Muiswerk. Dat is een online reken- en taalprogramma die leerlingen op hun eigen niveau laat werken: gepersonaliseerd leren. Ze zoeken uit wat de leerling al beheerst en voor welke onderwerpen hij oefenmateriaal nodig heeft. Vervolgens krijgt iedere leerling een persoonlijk oefenprogramma waar hij zelfstandig aan werkt, met duidelijke uitleg, zinnige feedback en een onbeperkte hoeveelheid oefenmateriaal. Om de leerlingen goed voor te bereiden op het voortgezet onderwijs wordt er ook huiswerk gegeven. Per dag werkt de leerling gemiddeld één uur zelfstandig thuis.

Het visiewoord voor de kinderen is: hard werken wordt altijd beloond.

 

Veilige leeromgeving

De leerlingen in groep acht hebben een veilige leeromgeving nodig om goed te kunnen leren. In groep acht wordt veel aandacht besteed aan hoe je op een respectvolle manier met je klasgenoten omgaat. Aan de hand van vele klassengesprekken leren de kinderen o.a. naar elkaar luisteren, elkaar te helpen en elkaar geen pijn te doen. Als leerkracht verwelkom ik ieder kind in de ochtend met een hand en ook bij het verlaten van de klas nemen we persoonlijk afscheid van elkaar. Ieder kind mag per mail een #klacht of #compliment sturen. Ze hebben hierbij een eigen e-mailadres nodig, daardoor kunnen kinderen op een vertrouwelijke wijze laten weten of ze hulp nodig hebben bij een conflict of als er pestgedrag ontstaat. Het compliment wordt gegeven aan klasgenoten die iets aardigs hebben gedaan, deze complimenten worden aan de klas voorgelezen. Als de klas een voorbeeld is voor de rest van de school op dit gebied, mogen de kinderen een speciale #8 trui dragen. Dit versterkt het groepsgevoel. Het geheim zit hem in het woord ‘samen’.

Voor de kinderen is het visiewoord dan ook: één klas

 

 

Brede ontwikkeling

De kinderen krijgen les van vakleerkrachten muziek, gym, handvaardigheid en tekenen. In november werken de kinderen een zesweeks project: De Muren Hebben Oren. Hierin staat de (migratie-)geschiedenis van inwoners van Den Haag vanaf 1940 tot nu centraal. De klas wordt gekoppeld aan een klas uit de stad met een andere sociaal-culturele achtergrond. Familieleden van de andere klas worden door de leerlingen geïnterviewd. Daarnaast zijn er gastlessen van o.a. een Joodse overlevende uit de Tweede Wereldoorlog, een vluchteling en een journalist die de kinderen leert interviewen. Voor de eindpresentatie worden alle ouders uitgenodigd.

 

 

Verantwoordelijkheid

Op weg naar de middelbare school is het van belang dat kinderen verantwoordelijk leren te zijn voor hun eigen leerproces. Docenten van het voortgezet onderwijs doen immers een groot appel op deze vaardigheid. Verantwoording wordt in groep acht anders gezien dan ‘doen omdat de leerkracht dit belangrijk vindt’. De leerkracht controleert de leerling dan steeds tijdens het leerproces. Verantwoording betekent dat je eigen keuzes durft te maken. Je durft én wil doorzetten, ook als het tegenzit. Wie verantwoordelijk is voor een eigen leerproces moet zich zelfs vrij voelen om een inschattingsfout of een verkeerde keuze te maken. In de praktijk kan het dus gebeuren dat een leerling een dikke onvoldoende behaalt voor de lesstof. Het zelf corrigeren van schriftelijk werk in de klas, vragen om hulp als de lesstof wellicht niet goed is begrepen, het maken van huiswerk is allemaal de verantwoordelijkheid van de leerling. In de klas wordt vaak aandacht geschonken aan hoe je met deze verantwoordelijkheid moet omgaan.

Visiewoord voor de kinderen is: fouten maken mág. Je leert alleen als je een fout maakt. Als je alles goed doet, dan heb je niets nieuws geleerd.

 

 

Zelfstandigheid

Op jonge leeftijd zeggen kinderen vaak al: “Ik kan het zelf!” Een kind kan hierdoor in zijn ontwikkeling groeien. In groep acht wordt veel aandacht besteed aan zelfstandigheid. Op de informatieavond wordt ook aan ouders gevraagd om hun kind zelfstandig naar school te laten gaan: ze moeten er zelf voor zorgen om op tijd aanwezig te zijn in de klas. Een paar voorbeelden van zelfstandigheid in de klas zijn: materialen mogen zelfstandig worden gepakt, wachtwoorden voor online programma’s moeten zelf worden beheerd, toestemming voor een bezoek aan het toilet hoeft niet te worden gevraagd en de kinderen lopen zelfstandig naar de gymles of handvaardigheid. Kinderen helpen ook elkaar met lesstof, zo zijn ze niet meer afhankelijk van de tijd die een leerkracht voor ze heeft. Sommige onderdelen van de lesstof moeten ze juist helemaal zelfstandig maken. “Ik kan het zelf!” In groep acht worden feesten zoals Sinterklaas, Pasen en het zomerfeest zelfstandig georganiseerd. De kinderen werken met commissies. Een voorbeeld is het paasontbijt. De klas wordt verdeeld in vier groepen. Een ontbijt-, versier- en twee evenementencommissies. Iedere groep is verantwoordelijk voor de viering van Pasen. In het verleden heeft een commissie dan ook contact gezocht met de gemeente om toestemming te verkrijgen om op het atletiekveld achter de school een spel te organiseren. Daarnaast werd er contact gezocht met de atletiekvereniging voor het verkrijgen van stroom. Quote van een leerling uit een andere commissie: “Ik zit even wat krap in mijn planning, maar kun jij even het kleutergymlokaal reserveren als het regent? ” Eindresultaat is dat kinderen, geheel zelfstandig, elkaar een fijne tijd bezorgen.

Visiewoord voor de kinderen: “Ik kan het zelf!”