Kik

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is het wettelijk geregeld inspraakorgaan van de school,
waarin ouders en personeelsleden meedenken, meepraten, adviseren en meebeslissen over zaken die de school aangaan. De MR bestaat uit 3 vertegenwoordigers vanuit ouders en 3 vertegenwoordigers vanuit het personeel, die door middel van een verkiezing worden gekozen uit hun eigen achterban voor een periode van drie jaar. 

De MR vergadert minimaal vier keer per schooljaar.  Tijdens deze vergaderingen wordt er gesproken over beleidsmatige zaken zoals het schoolplan, de schoolgids, jaarplan, jaarverslag, financiën, protocollen, formatie en de kwaliteit van het onderwijs. In het MR-reglement staat over welke zaken de MR advies- of instemmingsrecht heeft. De directeur is als toehoorder aanwezig en kan tevens informatie verstrekken.
Heeft u vragen of wilt u iets onder de aandacht van de MR brengen, schroom dan niet om één van ons aan te spreken op het schoolplein of een mail te sturen naar groepmr@nutsschool.nl

Oproep MR-kandidaten

Door het vertrek van een van de ouders hebben we met ingang van volgend schooljaar één vacature binnen de MR-oudergeleding.

De MR vergadert circa vijf keer per jaar op school, de vergaderingen vinden plaats in de avonduren. Tijdens deze vergaderingen wordt gesproken over beleidsmatige zaken zoals bijvoorbeeld het schoolplan, de schoolgids, het jaarplan, het jaarverslag, financiën, protocollen, de formatie en de kwaliteit van het onderwijs. Over specifieke onderwerpen heeft de MR advies- of instemmingsrecht, deze zijn vastgelegd in het MR-reglement. De directeur is als toehoorder aanwezig en kan tevens informatie verstrekken. Een lid verbindt zich in principe voor een termijn van vier jaar.

Als je ook graag meedenkt over bovenstaande onderwerpen meld je dan vooral aan voor de vacature. Aanmelden kan tot en met woensdag 31 juli door een mail te sturen naar groepmr@nutsschool.nl.

Als meerdere kandidaten zich opgeven worden er in september 2019 verkiezingen gehouden.

Groet, de MR

 

 

De oudergeleding van de MR bestaat uit: 
Charlotte Looij-Wateler: moeder van Tim (groep 5) en Loes (groep 4)

Liesbeth Peters: moeder van Anne (groep 6) en Sophie (groep 5)

(vacature)

 

De personeelsgeleding van de MR bestaat uit:
Annemieke van As (leerkracht groep 3)
Leonie Bal (leerkracht groep 6)
Brenda Saleh (leerkracht groep 3) 


 
De MR-vergaderingen zijn openbaar en van iedere vergadering worden notulen gemaakt die gepubliceerd worden op www.nutsschool.nl

 

Mail de MR