Kik

Doorstroomgegevens (Basisschooladvies, Cito-Eindtoets, Overgang naar voortgezet onderwijs)

Basisschooladvies

In groep 8 ontvangen de leerlingen het basisschooladvies voor het voortgezet onderwijs. Dit advies is gebaseerd op de volgende gegevens:

 

  • De resultaten van het CITO-leerlingvolgsysteem
  • De resultaten van de methodetoetsen gemaakt in groep 8.
  • De resultaten van de NIO toets gemaakt in oktober/november.
  • De resultaten van de toetsen die gemaakt zijn in oktober en november in groep 8.
  • De resultaten van het SCOL-leerlingvolgsysteem (sociaal-emotionele ontwikkeling).
  • De observaties t.a.v. taakgerichtheid, motivatie, doorzettingsvermogen en huiswerkattitude.
  • De bevindingen van de leerkrachten van groep 6, 7, 8, plusklasleerkracht en de remedial teacher.
  • Specifieke onderwijsbehoeften van de leerling.

 

Cito-Eindtoets groep 8

In groep 8 wordt ieder jaar de Cito-Eindtoets afgenomen. De leerlingen worden getest op taal en rekenen. Onderstaande tabel geeft het gemiddelde van de hele groep aan.

 

Schooljaar

Klassen gemiddelde

Schooljaar 2010-2011

539,5

Schooljaar 2011-2012

543,3

Schooljaar 2012-2013

543,9

Schooljaar 2013-2014

545,5

Schooljaar 2014-2015

546,1

Schooljaar 2015-2016

546,4

Schooljaar 2016-2017

541,5

Schooljaar 2017-2018

545,9

 

De onderwijsinspectie vergelijkt scholen met dezelfde leerlingenpopulatie. De inspectie verwacht van onze school dat wij een score hebben tussen 535,2 (ondergrens) – 537,2 (landelijk gemiddelde) en 539,2 (bovengrens). Uit deze vergelijking blijkt dat onze school boven de bovengrens scoort. Een voorwaarde voor optimale prestaties is een veilige leeromgeving waarin ieder kind zich prettig voelt. Daarnaast richten wij ons op de brede ontwikkeling, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de kinderen (zie visie van onze school).

Naast een goede citoscore is het van groot belang om te onderzoeken hoe de leerlingen presteren op het voortgezet onderwijs. Wij krijgen ieder jaar van alle scholen voor voortgezet onderwijs een terugkoppeling over hoe het gaat met onze leerlingen. Opvallend is dat onze leerlingen goed kunnen omgaan met de hoeveelheid huiswerk op het voorgezet onderwijs, ze kunnen goed zelfstandig werken en zijn prettig in omgang. In het derde jaar van het voortgezet onderwijs wordt per leerling gekeken of het basisschooladvies overeenkomt met waar de leerling uiteindelijk terecht gekomen is.

 

Uit onderzoek van de Onderwijsinspectie (2014) blijkt dat ongeveer 75% van de leerlingen op het niveau van het advies terecht komt in het 3de leerjaar van het VO, 15% van de leerlingen komt op een lagere positie dan het advies uit (afstroom) en 10% komt op een hogere positie uit (opstroom). Uit onderstaande tabel blijkt dat onze school bovengemiddeld goede adviezen geeft t.o.v. het landelijk gemiddelde.

 

 

Landelijk

Nutsschool Laan van Poot

Afstroom

15%

10%

Doorstroom

75%

87,5%

Opstroom

10%

2,5%

 

 

Overgang naar het voortgezet onderwijs

 

Schooljaar

Doublure gr. 8

VMBO

B

VMBO

K

VMBOK/T

VMBO

T

VMBO

T/HAVO

HAVO

HAVO/

VWO

VWO

Totaal

2011-2012

 

 

1

 

2

2

5

3

10

23

2012-2013

 

 

1

 

3

4

9

6

19

42

2013-2014

 

 

1

 

2

 

7

4

14

28

2014-2015

 

1

2

 

 

 

4

6

15

28

2015-2016

1

 

 

1

1

 

4

2

23

32

2016-2017

 

 

2

 

 

3

3

5

16

29

2017-2018

 

 

 

 

1

2

1

3

23

30

 

Het VMBO kent vier leerwegen, te weten: Basisberoepsgerichte (B), Kaderberoepsgerichte (K), Gemengde (G) en Theoretische(T) leerweg.